1. آیریم
  2. مجموعه مقالات کنفرانس آخرین یافته‌ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

مجموعه مقالات کنفرانس آخرین یافته‌ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

مقالات کنفرانس نگهداری و تعمیرات مرکز آیریم سال ۹۶

جهت دانلود مستقیم مقالات، وارد حساب کاربری خود شده یا حساب کاربری بسازید. پس از ورود با حساب کاربری، لینک دانلود مستقیم مقالات نمایان می‌شود.

عنوان مقالهنویسندگانخلاصهلینک دانلود
System reliability improvement and oil maintenance by submicron hightech
offline filtration, using proactive approach (Case Study)
Mir Bahram Fatemi
Amir Motahari
Zahra Fatemi
This article discusses the value of oil maintenance, by using submicron high-tech offline filtration, based on oil condition monitoring to reduce wear particles and improve system reliability. These activities incorporate in wider goals of establishing proactive maintenance approach, which is defined as continuous monitoring and controlling the machine failure root causes. Among these causes contamination is the most serious, common and most recognized failure cause in industry. To ensure all necessary proactive maintenance activities, effective analysis for oil contamination monitoring based on ISO 4405 were used.The authors have applied a 0.1 micron high-tech offline filtration for lubrication systems of ball mill in Sungun copper mine as an oil maintenance activity, to control the system lubrication contamination as root cause of failures.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ارائه الگوریتم کاربردی برنامه‌ریزی زمانبندی فعالیت ها نگهداری و تعمیراتسعید رمضانی ، علیرضا بهرامی رادفرآیند نگهداري و تعمیرات یکی از حیاتی ترین فرآیندهاي سازمان هاي تولیدي است که وظیفه اصلی آن نگهداري و حفظ ماشین آلات تولیدي در شرایط مطلوب و یا بازگرداندن آن ها از شرایطی که امکان تولید محصول سالم وجود ندارد به شرایط مطلوب می باشد. خرابی ماشین آلات منجر به از دست رفتن زمان در دسترس تولید و افزایش هزینه هاي سازمان می شود. لذا همواره بهبود عملکرد ماشین آلات در نتیجه بهبود فرایند نگهداري و تعمیرات مورد توجه متخصصین ذیربط قرار داشته است. هدف اصلی مدیران در برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات کمینه کردن هزینه هاي اجرا و همچنین بیشینه کردن سطح اطمینان ماشین آلات و تاسیسات است. از این رو برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات ملزم به انتخاب برنامه اي نظام مند است تا در این برنامه هزینه هاي عملیات نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی به حداقل و در عین حال قابلیت اطمینان ماشین آلات، در سطح مطلوب بهره بردار حفظ گردد. در این مقاله، تلاش شده است که علاوه بر بیان اهمیت و فواید برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات )نگهداشت(، اصول و مراحل اجرا و به کارگیري برنامه ریزي و زمانبندي در نگهداري و تعمیرات نیز به صورت گام به گام و کامل تشریح گردد. بدین منظور، ابتدا سیستم دستورکار به تفصیل بررسی شده و سپس فرآیند برنامه ریزي، زمان بندي هفتگی و روزانه تشریح شده است.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ارائه یک روش محاسبه نقطه سفارش مجدد جهت قطعات یدکی کم
مصرف براساس آنالیز هزینه
جلال سلیمان‌نژادبا توجه به فرآیندهاي تولیدي کارخانجات، بعد از مواد اولیه که بخش قابل توجهی از هزینه هاي تولید محصولات را شامل می شود هزینه هاي نگهداري و تعمیرات )نت( نیز بخش قابل توجهی از هزینه هاي تولید را در بر می گیرند. از سوي دیگر هزینه قطعات یدکی مصرفی )خرید، حمل، انبار و ...( نیز سهم بزرگی در هزینه هاي نت دارند. از این رو کاهش هزینه قطعات یدکی منجر به کاهش هزینه هاي نت و در نتیجه کاهش هزینه هاي تولید و افزایش سود ناشی از محصولات تولیدي خواهد
گردید. لذا در این مقاله روشی ارائه گردیده است که جهت تعیین نقطه سفارش مجدد قطعات کم مصرف و گران قیمت کاربرد دارد و با توجه به آنالیز هزینه عمل می نماید. همچنین یک مطالعه موردي از روش پیشنهادي در کارخانه فرآوري کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر آورده شده است.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
آنالیز هزینه چرخه عمر پتروشیمی بندرامامسعید رمضانی، هانی شاهمرادی
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
انتخاب یک استراتژی مناسب به جهت کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیراتعادل دلفی،محمد فردوس‌مكاننگهداري و تعمیرات (نت)مبتنی بر قابلیت اطمینان، اصولی را تشریح میکند که براي تضمین مناسب عملکرد و تعیین نیازمندي‌هاي فعالیت‌هاي نت تجهیزات بکار میرود. این اصول بدنبال ایجاد قابلیت اطمینان در جریان فرآیند تولید کارخانه هستند. یکی از معیارهاي عمده در تصمیم‌گیري‌ها و سیاست‌هاي برنامه‌ریزي نگهداري و تعمیرات انتخاب بهترین روش و موثرترین تکنیک نت، باتوجه به عملکرد هر یک از تجهیزات میباشد که این موضتوع در بهبود و ارتقاء کیفی عملکرد ماشین آلات و نیز کاهش هزینه‌هاي نت تاثیر بسزائی خواهد داشت. در این پژوهش سعی شده است با توجه به اطلاعات جمع آوري شده (طبق جدول 2) که مربوط به سوابق تعمیراتی تجهیز مورد تحقیق در این مقاله است، به تشریح فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها، بررسی و شناسایی علت ریشه‌اي خرابی‌ها و در نهایت انتخاب استراتژي نت مناسب جهت مدیریت خرابی‌ها است، که هدف از ارائه تحقیق حاضر میباشد.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
بررسی برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات
مطالعه موردی: تجهیزات خطوط تولید ایران خودرو
علیرضا خجسته‌پور، علی حضرتی آشتیانی، جواد درویشیتنوع و تعدد تجهیزات و همچنین پیچیدگی ماشین آلات در خطوط تولید خودروسازان بسیار بالا می باشد. در این خطوط حجم کار نگهداري و تعمیرات (نت) ماشین آلات، و از طرف دیگر تعداد نیروهاي اختصاص یافته براي این منظور بسیار زیاد میباشد. با توجه به موارد مذکور، براي مدیریت مناسب تجهیزات و افزایش بهره‌وري یکی از موضوعات مطروحه برونسپاري فعالیت‌ها میباشد. در برونسپاري فعالیت‌هاي نت و شیوه‌هاي مختلف انجام آن همواره مسایلی وجود دارد که مدیریت دقیقی را میطلبد. از این رو در مطالعه حاضر همکاري با پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید برونسپاري‌هاي انجام شده بسیار متنوع بوده و در بسیاري از موارد مدیریت دانش و مدیریت هزینه به درستی صورت نمیگیرد. لذا یک طرح پیشنهادي با نام ایجاد پیمانکار داخلی تهیه و ارایه گردید. در قالب این طرح فعالیت‌هاي مربوط به نت در کل سه واحد اصلی تولید خودرو یعنی بدنه‌سازي، رنگ و مونتاژ، استاندارد و یکپارچه شده و تحت یک مدیریت متمرکز قرار می گیرد. با انجام این طرح برونسپاري به صورت هدفمند انجام میگیرد و همچنین کارگاه‌هاي نت و انبارهاي داخلی واحدها متمرکز شده و سیاست‌هاي برونسپاري نت یکسان و شفاف میگردد.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
بهینه سازی برنامه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان،
مطالعه موردی: توربین های گاز تاسیسات تقویت فشار در منطقه هشت عملیات انتقال گاز
عبداله سرپیرا، ،محمد جوادزاده،شاپور مستقیمی مطلق،علیرضا رحمت نژادبا توجه به پیچیدگی سیستم‎هاي فرایند انتقال گاز حفظ دارایی هاي فیزیکی از اهمیت ویژه اي برخوردار میبا شد افزایش بهره وري، کیفیت و کارایی و کاهش هزینه از طریق نت هوشمندانه نقش مهمی در کارایی دارایی فیزیکی ایفا میکند .بنا براین هدف این پژوهش انتخاب روش موثر و بهینه نگهداري و تعمیرات
(نت )براي توربین هاي گاز مبتنی بر در مناطق عملیاتی است. در این پژوهش درخت تصمیم ( PMO ) قابلیت اطمینان و بهینه سازي برنامه هاي تعمیرات براي زیر سیستم هاي توربین هاي گاز منطقه هشت عملیات انتقال گاز و PMO گیري انالیز طراحی و مراحل اجراي پارامترهاي کلیدي سلامت تجهیز بررسی و یک برنامه بهبود داده شده نگهداري و تعمیرات ارائه گردید که منجر به ارتقاء سطح ایمنی و سلامت، حفظ محیط زیست، افزایش پایداري انتقال گاز، و کاهش هزینه هاي تعمیرات میباشد در عملیات انتقال گاز گردید
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات بر اساس روش RCMحسین کاردریدر دو تاسیسات تقویت فشار RCM مقاله زیر در مورد بهینه سازي برنامه هاي نگهداري و تعمیرات بر اساس روش گاز کشور و روي تجهیز توربین گاز می باشد و طی آن مراحل انجام روش فوق در این دو تاسیسات و نیز تفاوت‌هاي برنامه و ملزومات ابتدایی آن اشاره RCM هاي خروجی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این مقاله ابتدا به مراحل انجام شده و سپس اجراي روش فوق بر اساس دستورالعمل‌هاي شرکت انتقال گاز ایران تشریح خواهد گردید در پایان نیز نتایج اجراي این روش در دو توربین گاز دو تاسیسات مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
پروسه شناسایی قطعات و تجهیزات (بررسی در مجتمع) فولاد خراسانمجید فریوردر صنعت فولاد و اکثر صنایع سنگین هم‌ردیف تنوع قطعات و تجهیزات و ریسک آسیب‌پذیري آنها بالا بوده و لذا شناسایی، تهیه و طبقه‌بندي مشخصات فنی مرتبط با این تجهیزات و قطعات، ایجاد بستر ذخیره‌سازي داده‌هاي مرتبط و در دسترس بودن این محیط، یکی از زیرساخت‌هاي اصلی در اجراي صحیح فرایندهاي نگهداري و تعمیرات و تأمین کالا هست. در بحث شناسایی قطعات تکمیل اطلاعات فنی از جنبه‌هاي مختلف حائز اهمیت است و منجر به بهبود و دقت در سایر فرایندهاي مرتبط میگردد. در بررسی حاضر به موارد قابل توجه در حصول اطلاعات فنی لازم مربوط به تجهیزات و قطعات پرداخته میشود و نمونه‌هایی از این موارد ذکر میگردد. در این بررسی شرایط موجود در مجتمع فولاد خراسان به عنوان نمونه موردتوجه قرارگرفته و بر اساس شرایط موجود، ساختار شناسایی قطعات و تجهیزات در قالب یک فرم نرمافزاري (فرم شناسنامه جامع کالا) معرفی و خصوصیات موردنظر معرفی میگردد. با کاربرد این فرم کلیه واحدهاي سازمانی مرتبط در یک چارچوب مشخص به‌منظور بهبود چرخه سفارش تا تأمین و نگهداري و نصب موردتوجه قرار میگیرند
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
پیش بینی زمان و تخمین ریسک خرابی بر اساس سوابقحسین محمدیروش‌هاي مختلفی وجود دارند که بر اساس سوابق بهره برداري، خرابی تجهیزات را پیش بینی می کنند، براي اجراي هر یک از این روش‌ها، تکنیک‌هاي متنوعی ارائه شده است.در این مقاله تابع توزیع عمر تجهیزات، پس از رتبه بندي داده‌ها و استفاده از تخمین بنارد و همچنین لحاظ داده هاي سانسور شده، با الگوي تابع توزیع 3 پارامتري وایبول بدست می‌آید.ونتیجه با روش K_S راستی آزمایی می‌گردد.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
تجربه پیاده سازی سیستم مكانیزه نگهداری و تعمیرات در نیروگاه طرشتمجید فراهانی، امیر حسین آهی، فرشید عهدیصنعت برق به عنوان صنعت زیر بنایی و مادر نقش مهمی در توسعه اقتصادي و رفاه جوامع داشته و افزایش کارایی و بهره‌وري در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بین نیروگاه طرشت به عنوان قدیمی‌ترین نیروگاه بخار کشور با بیش از 58 سال بهره برداري مستمر و پایدار نمونه‌اي موفق از نگهداري و تعمیرات اصولی تجهیزات نیروگاهی می‌باشد. این شرکت همراستا با رویکردهاي نوین مدیریتی خویش در سالیان اخیر، اقدام به پیاده‎سازي سیستم مکانیزه نگهداري و تعمیرات به نموده است
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
تحلیل آماری قابلیت اطمینان سیستم سیگنالینگ در راه آهن جمهوری اسلامی ایراننقی پرنیاباران، فاطمه حاجی‌زادهاز کار افتادن بخش‌هاي یک سیستم، موجب ایجاد اختلال در سطوح مختلفی شده و می‌تواند به عنوان تهدیدي براي ایمنی و عملکرد صحیح و مطلوب آن سیستم به حساب آید . از این رو کاربران انتظار دارند که سیستم‌ها، اطمینان‌بخش و ایمن باشند. براي تامین این انتظار، بررسی مقوله مهم قابلیت اطمینان در تمامی صنایع ضرورت دارد. سیستم سیگنالینگ
)علایم الکتریکی ( در مجموعه حمل و نقل ریلی بعنوان سیستمی متضمن ایمنی و افزاینده سرعت و ظرفیت حمل و نقل نقشی بسیار حیاتی ایفا می‌کند که از کار افتادن کل و یا بخشی از آن، می‌تواند به عنوان تهدیدي براي ایمنی و باعث کاهش بهره‌وري،افزایش آمار خرابی‌هاو کاهش طول عمر تجهیزات گردد.لذامدل‌سازي، ارزیابی و ارتقاي قابلیت اطمینان سیستم سیگنالینگ بسیار ضروري به نظر می‌رسد. لذا در این تحقیق به محاسبه قابلیت اطمینان سیستم سیگنالینگ ایستگاه‌هاي سمنان، سرخده، دامغان و شاهرود می‌پردازیم و داده‌هاي خرابی زیر سیستم‌های اینترلاکینگ،تراک، سوزن، سیگنال و محورشمار مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
تحلیل علل ریشه‌ای خوردگی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از داده‌های خرابی
ISO استاندارد 14224
پیمان محبان، حمیدرضا رحمانی، وحید ربیعی، محسن صائبی، شهرام شجاعیه، فهیمه گوگردچیانصتنعت انتقال گاز کشور، یکی از مهم‌ترین و استتراتژیک‌ترین شرکت‌هاي زیر مجموعه وزارت نفت می‌باشد که با پیچیدگی و فرایند منحصر به فرد خود، نقش مهم انتقال گاز کشور را از مبادي تولید گاز به مصرف کنندگان این نعمت خدادادي بر عهده دارد. پیچیدگی اشاره شده، مرتبط با دارایی‌هاي فیزیکی این صنعت بوده که گاز را از مبادي تولید دریافت و از طریق خطوط لوله و تاسیسات متعدد انتقال گاز به مصرف‌کنندگان می‌رساند. با عنایت به اهمیت حفظ این شریان حیاتی هم راه با لحاظ نمودن مسایل ایمنی و زیست محیطی، لازم است کلیه دارایی‌هاي فیزیکی این صنعت، که بسیار گران‌قیمت نیز می‌باشند به گونه اي مدیریت شوند که از خرابی‌هاي تکرار شونده در آن تجهیزات و دستگاه‌ها جلوگیري به عمل آید. یکی از خرابی‌هاي مهم و معمول مرتبط با خطوط لوله انتقال گاز، خوردگی می‌باشد که در این مطالعه خوردگی شدید خطوط لوله در نزدیکی یکی از تاسیسات تقویت فشار گاز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک‌هاي بینالمللی و مرتبط کردن مراحل مختلف آن با مدهاي خرابی، مکانیزم‌هاي خرابی و دلایل خرابی (RCA) تحلیل ریشه‌اي عیوب از دلایل فیزیکی به دلایل پنهان رسیده و راهکارهاي عملی و سیستمی/ مدیریتی ،ISO مندرج در استاندارد 14224 جهت جلوگیري از تکرار آن استخراج گردیده است که بخشی اجرا و بخشی نیز در دست اقدام میباشد
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
آنالیز تعویض رادارشاهین محمودی ویلنی، مسعود گزینی، سیدهادی میرنژاد
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
تفسیر خوردگی برای مدیران به منظور دستیابی به مدیریت سلامت دارایی به کمک مدیریت دانش خوردگیرضا جواهردشتیخوردگی معضلی است که هم ایجاد اشکالات فنی بسیار زیاد می‌کند و هم تبعات اقتصادي و زیست محیطی فراوانی دارد. سهم خوردگی در هزینه‌هاي تعمیرات و نگهداري ممکن است گاه تا 60 درصد هزینه‌هاي خوردگی نیز برسد. مدیریت را لازم دارد و هم تدبیر مدیریتی " مدیریت خوردگی " یکپارچه دارایی‌ها هم تدبیر کارشناسی خوردگی یا به اصطلاح همان تعبیر می کنیم. در این ارایه، بعد از شناساندن ابعاد اقتصادي خوردگی و به " مدیریت دانش خوردگی "خوردگی که از آن به خصوص سهم تقریبی تعمیرات و نگهداري در آن، به تشریح اصول مدیریت دانش خوردگی خواهیم پرداخت.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
جمع‌آوری اطلاعات تجهیزات برای قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسکمحمّد اقبالیحوزه مدیریت دارایی‌هاي فیزیکی، حوزه جدیدي در صنایع با رویکردي نوین به مقوله نگهداري و تعمیرات تجهیزات صنعتی
و زیربنایی می‌باشد. موضوع اصلی مدیریت داراییها، اطمینان از یکپارچگی و پایداري دارایی‌ها و به طور همزمان، توجه ویژه به بازده اقتصادي دارایی‌ها در طول چرخه عمرشان است. بدین منظور لازم است اطلاعات نگهداري و تعمیرات (داده‌هاي تجهیزات، خرابیها، فرآیند و ...) بر اساس استانداردهاي مرتبط جمع‌آوري، ساماندهی و پردازش گردد. تنها بر این اساس است که می‌توان پس از اجراي موفق سیستم نگهداري و تعمیرات به بهبود شاخص‌هاي عملکرد سیستم امیدوار بود. در این مقاله مراحل مختلف جمع آوري اطلاعات تجهیزات براي قابلیت اطمینان و نگهداري و تعمیرات مبتنی بر ریسک مطابق با استانداردهاي بین‌المللی ارائه و تجارب ربوط به پیاده‌سازي این سیستم در شرکت انتقال گاز ایران به اشتراک گذاشته می‌شود
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
ده مشكل اساسی مدیریت قطعات یدکی با رویكرد مدیریت دارایی‌ها، اثرات و راهكارها مطالعه موردی: صنایع نفت و گاز ایرانسعید رمضانی، هانی شاهمرادی مقدم، مرتضی سلطانیبا توجه به اهمیت مدیریت و برنامه‌ریزي دارایی‌ها در صنایع نفتی و گازي کشور، این مقاله با اتکا به تجربیات مستقیم و عملیاتی در شرکت‌هاي مختلف و مرتبط با حوزه نفت و گاز، ده مشکل عمده و اساسی درزمینه مدیریت قطعات یدکی را مطرح و براي هرکدام به آثار و پیامدهاي نشأت‌گرفته از این مشکلات اشاره می‌کند. سپس به ارائه راهکارهاي عملی و تأثیرگذار براي هرکدام از مشکلات مطروحه میپردازد. نتایج این تحقیق حاصل بازدیدهاي میدانی از سیستم نگهداشت و فرایندهاي مدیریت قطعات یدکی و انبارهاي شرکتهاي مرتبط، مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران فعال در حوزه نفت و گاز و مبتنی بر پیاده‌سازي آخرین روش‌ها و تحلیل‌هاي بروز دنیا است.
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
راهكارهایی برای استفاده بهینه انرژی و کاهش هزینه در صنایع سیمانعبدالوحید کردی تودزیلیدر حال حاضر کشورهاي صنعتی به مدیریت مصرف انرژي به‌عنوان یک منبع جدید انرژي می‌نگرند. هزینه انرژي جهت تولید سیمان در جهان حدود 35 تا 40 درصد و در ایران حدود 20 تا 25 درصد از کل هزینه تولید را تشکیل می‌دهد. براي مثبت کردن تراز مالی شرکت‌هاي سیمانی هزینه‌هاي تولید محصول باید کاهش یابد. در این مقاله ابتدا راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در صنایع سیمان را در دو بخش انرژي حرارتی و انرژي الکتریکی بررسی کرده و سپس به‌صورت مجزا راه‌هاي کاهش مصرف انرژي در هر بخش را به همراه مطالعات موردي و تکنولوژي‌هاي مطرح جهانی در خصوص بهینه سازي انرژي بررسی نموده است. صنایع سیمان با اقدامات صرفه‌جویی در مصرف انرژي و پیاده سازي سیستم‌هاي نگهداري و تعمیرات به‌طور مستمر سبب کاهش مصرف انرژي و کاهش آلاینده‎هاي زیست محیطی می‌شوند
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
محاسبه ریسک و ارائه برنامه بازرسی مبدل کندانس پروپیلنوحید شعیبی ، یاسین مهدی زاده ، سعید رمضانی
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
محاسبه عمر اقتصادی تجهیزات با استفاده از روش LCCناصر قشقایی‌پوربا انتشار سري استانداردهاي ایزو 55000 در سال 2014 و به تبع آن گسترش مبحث مدیریت دارایی فیزیکی و الزام به پیاده سازي آن در صنایع بزرگ کشور ما، نیاز به پایش تجهیزات و دارایی‌هاي سازمانی اهمیت بیشتري نسبت به پیش به خود گرفته است. در این مقاله عمر اقتصادي یک دستگاه کمپرسور هوا که نقشی کلیدي در تامین هواي فشرده، بدون رطوبت و مورد نیاز تجهیزات بر عهده دارد در محل تاسیسات تقویت فشار گاز دوراهان 3 از منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران از طریق محاسبه هزینه‌هاي چرخه عمر تجهیز محاسبه میگردد. محا سبه عمر اقتصادي تجهیزات نقشی حیاتی در تصمیم‌سازي‌هاي جایگزینی تجهیزات براي مدیران هر صنعت ایفا می‌کند و دانستن آن می‌تواند در تعدیل هزینه‌ها به صاحبان صنایع کمک نماید
جهت دانلود لطفا وارد حساب کاربری شوید
فهرست