ارائه‌دهنده خدمات مختلف حوزه مدیریت دارایی در قالب پروژه‌های مشاوره و پیاده‌سازی

مرکز مهندسی قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی آیریم به عنوان یکی از نخستین مراکز مشاوره در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی و نگهداری و تعمیرات، با توجه به تجربیات ارزنده‌ای که در سالیان گذشته در صنایع برتر کشور اندوخته است، اقدام به ارائه مشاوره و پیاده سازی پروژه‌های مختلف در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی و نگهداری و تعمیرات می‌نماید. این پروژه‌ها در تمامی حوزه‌های مرتبط با مدیریت دارایی فیزیکی و نگهداری و تعمیرات که متشکل از موارد زیر است توسط مشاوران مجرب مرکز آیریم انجام می‌گردد. مهم ترین حوزه‌های کاربردی علم نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی به شرح زیر می‌باشد (با کلیک روی هر یک از موارد توضیحات بیشتر در این خصوص ارائه می‌گردد):

مشاوره در زمینه ارزیابی و ممیزی سیستم مدیریت دارایی براساس استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰

Asset Management Assessment by ISO 55000

مشاوره در زمینه نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان

Reliability Centered Maintenance

مشاوره در زمینه شاخص های کلیدی عملکرد

Key Performance Indicators

مشاوره در زمینه بهینه سازی برنامه های نت پیشگیرانه

Preventive Maintenance Optimization

مشاوره در زمینه برنامه ریزی و زمان بندی نگهداری و تعمیرات

Maintenance Planning and Scheduling

مشاوره در زمینه بهینه سازی و مدیریت موجودی قطعات یدکی انبار

Maintenance, Repair & Overhaul Operations

مشاوره در زمینه تحلیل علل ریشه ای خرابی ها

Root Cause Failure Analysis

مشاوره در زمینه جمع آوری اطلاعات تجهیزات منطبق بر استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴

ISO 14224 Collection and exchange of reliability and maintenance data

مشاوره در زمینه هزینه یابی چرخه عمر تجهیزات

Life Cycle Costing

مشاوره در زمینه بازرسی مبتنی بر ریسک از تجهیزات

Risk Based Inspection

مشاوره در زمینه اجرای نظام آراستگی محیط کار

۵S

مشاوره در زمینه برنامه ریزی و مدیریت پروژه اورهال

Overhaul Project Management

مشاوره در زمینه نگهداری و تعمیرات ساختمان و دارایی های ساختمانی

Building Maintenance

مشاوره در زمینه کار تیمی و فرهنگ سازمانی نگهداری و تعمیرات

Maintenance Culture and  Team Work

مشاوره در زمینه انتخاب و ارزیابی پیمانکاران

Audit/Select Contractor

مشاوره در زمینه اولویت‌بندی تجهیزات و دستورکارهای نگهداشت

Asset & WorkOrder Prioritization

فهرست